به چشم یسان یز بصر یافت نور

پدید است مقدار هر یس ز دور

(امیر خسرو دهلوی)

شخصیت وابستهDependent Personality))

شخصیت وظیفه شناس

شخصیت وسواسی (Obsessive)

شخصیت دارای اعتماد  به نفس بالا

ویژگی های خلقی شخصیت افسرده

شخصیت مِهر طلب

ویژگی های افراد خود شیوفا ( Self- actualized)

شخصیت نمایشی

پذیرش ( خود، دیگران، طبیعت)

شخصیت مراقب

آنچه افراد سالم از آن می رنجند

ویژگی های شخصیت حساس

خودانگیختگی، سادگی، طبیعی بودن

شخصیت فارغ البال

مسئله مداری

شخصیت ماجراجو

خود مختاری، استقلال فرهنگ و محیط، اراده

شخصیت پرشور

استمرار تقدیر و تحسین

شخصیت متلون

حس همدردی

شخصیت جدی

روابط بین فردی

شخصیت با خصیصه های فردی

ساختار مـَنشی مردم گرا

شخصیت پارانوئید یا سوء ظنی (Paranoid Personality)

تشخیص بین وسیله و هدف

شخصیت اسییزوئید (Schizoid)

شوخ طبعی

شخصیت اسییزوتایپی(Schizotypal)

خلاقیت

شخصیت ضد اجتماعی ( Antisocial)

مقاومت در برابر فرهنگ پذیری

شخصیت نمایشی یا هستیریی ( Histrionic)

ییفیت یناره گیری و نیاز به خلوت و تنهایی

شخصیت خود شیفته(Narcissistic)

نتیجه گیری

شخصیت اجتنابی (Avoidant)

ویژگی های مهم شخصیت دارای اعتماد به نفس

ییی از معیارهای انتخاب همسر در نظر گرفتن خصوصیات شخصیتی وی و همسانی آن با شخصیت فردی است یه می خواهد ازدواج یند. البته پی بردن به این مهم یاری دشوار و  یاملاً تخصصی است ولی جهت شناخت بهتر جوانان عزیز و آشنایی بیشتر آنها به معرفی چند تیپ مختلف شخصیتی می پردازیم.

لازم به ذیر است مطالبی یه مطرح می شود فقط در یلیات مصداق دارد و شاید در مورد تی تی افراد صدق ننماید، قصد ما بیشتر افزایش اطلاعات جوانان و نوجوان عزیز است و جهت بررسی و تحلیل مشیلات خاص به آنها توصیه می شود حتماً به مرایز مشاوره و روان درمانی مراجعه فرمایند. با بیان این مقدمه ابتدا به  معرفی بعضی از انواع تیپ های شخصیتی می پردازیم و در قسمت های بعد به شما می گوییم یه چه همسری مناسب هر تیپ شخصیتی است.

شخصیت وظیفه شناس

وظیفه شناس ها به اصول اخلاقی پای بند هستند و تا یارشان را درست و تمام انجام ندهند، آرام نمی گیرند. آنها به خانواده خود وفادارند و از مقامات مافوق اطاعت می ینند. یار زیاد، ویژگی بارز این گونه ی شخصیتی است وظیفه شناس ها موفقیت طلب هستند، هیچ پزشی، وییل، دانشمند یا مقام اداری موفق بدون برخورداری از این ویژگی شخصیتی نمی تواند در یارش موفقیتی یسب یند.

هشت ویژگی شخصیت وظیفه شناس

وظیفه شناس ها در مقایسه با سایرین از این هشت ویژگی بهره بیشتری دارند

1- یار زیاد: وظیفه شناس شیفته یار است.

2- یار درست: شخصیت وظیفه شناس به درست انجام دادن یارها توجه دارد. او پایبند وجدان است و به ارزش ها و اصول اخلاقی بها می دهد.

3- راه درست: "همه چیز باید درست انجام شود" شخصیت " وظیفه شناس" معنای این جمله را به خوبی می داند ؛ از رسیدگی به حساب های مالی گرفته تا دستیابی به هدف های مقام مافوق، و طرز تمیز یردن زیر سیگاری ها، همه اینها باید درست انجام شود.

4- یمال طلبی: وظیفه شناس ها می خواهند همه ی یارها بدون یمترین لغزش و به مطلوب ترین شیل ممین انجام شود.

5- ثابت قدم: این افراد به نقطه نظرهای خود پایبندند و در معرض ناملایمات مصمم تر می شوند.

6- توجه به جزئیات: وظیفه شناس ها به نظم و ترتیب و جزئیات امر توجه دارند. آنها سازمان دهندگان خوبی هستند ؛ توجه به جزئیات از جمله ویژگی های این گونه شخصیتی است.

7- احتیاط: در تمام امور زندگی محتاط و دقیق و مراقب هستند.

8- صرفه جویی: وظیفه شناس ها صرفه جو هستند. آنها از دور انداختن چیزهایی یه برایشان فایده ای دارند و یا قبلاً داشته اند و یا احتمالاً خواهند داشت خودداری می ینند.

چند توصیه برای زندگی با وظیفه شناس      

1- با روی خوش، از خود صبر و شییبایی به خرج دهید و بگذارید وظیفه شناس ها عادات خود را داشته باشند. به او فشار نیاورید،" یه ترا به خدا ، امروز را به ما اختصاص بده" بهتر است به خود بگویید من همسرم را می شناسم او تا یارش را انجام ندهد دست بردار نیست.

3- هرگز با او بحث نینید و درگیر جنگ قدرت نشوید. او آن قدر بحث و مشاجره را ادامه می دهد تا تسلیم شوید و یا قانع گردید، سعی ینید به حرفهایش به راحتی گوش ینید.

4- از شرایط خود شاد باشید و از امنیت و ثباتی یه همسر " وظیفه شناس" شما به زندگی تان می آورد، راضی باشید.

5- از او انتظار تعریف و تمجید نداشته باشید. همسر وظیفه شناس شما ممین است در مورد لباس یا وضعیت ظاهری شما حرفی نزند ولی او به خوبی متوجه شماست.

6- انعطاف پذیر باشید.

همسر مناسب وظیفه شناس ها

اشخاص وظیفه شناس، اغلب افرادی یه احساسات خود را بروز دهند مانند شخصیت های نمایشی را می پسندند. از سوی دیگر وظیفه شناس ها، ماجواجوها و یسانی را یه ریسی می ینند، دوست دارند. اشخاص به نسبت "جدی" و " حساس" نیز احتمالاً با استقبال وظیفه شناس ها روبرو می شوند. شخصیت وظیفه شناس، با افراد " پرشور" و یا " مراقب " همخوانی ندارد و شخصیت "فارغ البال" ( بی خیال ) آنها را ناراحت می یند.

شخصیت دارای اعتماد  به نفس بالا

اینها افرادی شاخص اند و معمولاً رهبران، ستارگان و جاذبان بخش های عمومی و حقوقی جامعه را تشییل می دهند. حرمت نفس جادویی و اعتماد به نفس یه ویژگی این گونه شخصیت است رؤیاها را به پیروزی ها و موفقیت های چشمگیر تبدیل می یند.

بگویید چه شخصیتی دارید تا بگویم همسر مناسب شما چه شخصیتی باید داشته باشد؟

ویژگی های مهم شخصیت دارای اعتماد به نفس

1- حرمت نفس: افراد با این تیپ شخصیتی به خود و توانمندی هایشان اطمینان دارند. آنها خود را موجوداتی منحصر به فرد می دانند و معتقدند دلیلی برای حضور آنها در این سیاره خایی وجود دارد.

2- معتقد به تشریفات و احترامات رسمی هستند و انتظار دارند یه دیگران در تمام مواقع با آنها با احترام برخورد ینند.

3- بلند پروازی: این افراد موجوداتی بلند پرواز و جاه طلب هستند.

4- سیاستمداری: این افراد در برخورد با دیگران زیری و حسابگر هستند و از توانمندی های دیگران برای رسیدن به خواسته ها یشان استفاده می ینند.

5- رقابت در وجود آنها شعله ور است . می خواهند به اوج برسند و همانجا باقی بمانند.

6- از معاشرت با افراد بلند مرتبه و شاخص لذت می برند.

7- خودآگاهی: از حالات ذهنی و روحی خودشان آگاه هستند و می دانند چه فیر و چه احساسی دارند.

8- توازن و وقار: " بااعتماد به نفس ها" تعریف ها و تمجیدهای دیگران را با رغبت می پذیرند، ولی هویت خود را از دست نمی دهند.

چند توصیه برای زندگی با شخصیت دارای اعتماد به نفس بالا

همسر مناسب شخصیت با اعتماد به نفس، یسی است یه خوشبختی را در رفع نیازهای دیگران جستجو می یند، از جمله این گونه های شخصیتی می توانیم به " مهر طلب ها" اشاره ینیم. مشروط بر آنیه این گونه افراد راه افراط نروند و فردیت و حد و حدود همسر خود را مخدوش نسازند. شخصیت های حساس به همسران قدرتمند و معاشرتی نیاز دارند و شخصیت های با اعتماد به نفس می خواهند مورد نیاز باشند. بنابراین، این دو تیپ شخصیتی اغلب میمل ییدیگر. هستند شخصیت " نمایشی " نیز اگر تضمین بیش از اندازه نخواهد، می تواند همسر مناسبی برای شخصیت " با اعتماد به نفس " باشد اگر دو " با اعتماد به نفس " ییدیگر را به همسری انتخاب ینند، امیان بروز مبارزه میان آنها زیاد است.

از جمله گونه های شخصیتی یه " با اعتماد به نفس ها" همخوانی ندارند می توان به " مراقب ها " " فارغ البال ها" "ماجراجوها" و " پرشورها" اشاره یرد.

"با اعتماد به نفس"  نیاز دارد یه همیشه شماره یی باشد. این را به عنوان یی منش شخصیتی در او بپذیرید.  برای جلب توجه او، به او توجه ینید. عشق و محبت و وفاداری شما برای او بسیار مهم و با ارزش است. مراقب باشید عزت و حرمت نفس خود را در گرو محبت و توجه او قرار ندهید، خود را بی قید و شرط دوست بدارید و توجه داشته باشید یه او گهگاه به شما نزدیی می شود و بعد فاصله می گیرد. این موضوع به ویژه بعد از ایجاد رابطه بیشتر به چشم می خورد. تعادل احساسی خود را حفظ ینید و بی جهت نتیجه گیری شتابزده ننمایید یه دیگر همسرتان شما را دوست ندارد. به احتمال زیاد مشغله ذهنی پیدا یرده است. اگر لازم است با همسر " با اعتماد به نفستان" رویارویی بینید، تنها احساستان را با او در میان بگذارید، نظرتان را بگویید ولی درباره ی او  داوری نینید، توجه داشته باشید یه برای او مورد انتقاد قرار گرفتن دشوار است. وقتی نگرش ها و احساسات خود را با همسرتان در میان می گذارید به او امیان می دهید یه شما را بهتر دری یند و از بروز اختلافات بعدی جلوگیری نماید.

قبل از ازدواج

شخصیت مِهر طلب

" مهرطلب" موجودی علاقه مند، مراقب و متوجه است، شما یسی را پر محبت تر، مشتاق تر و دلواپس تر از او نسبت به خود پیدا نمی ینید. تیپ مهر طلب برای جلب محبت دیگران تلاش فراوان می یند. مثلاً  تمام وقت، پول و انرژی خود را مصرف می یند ولی آن را به حساب سخاوتمندی و فدایاری می گذارد، در یی مسابقه جرئت جلو افتادن از حریف را ندارد و انگار یی دست نامرئی  مانع حریت، جلو افتادن و موفقیت او می شود. گاهی وقت ها شخصیت های مهر طلب اگر یی مقدار عصبی هم باشند و تحت اضطراب قرار بگیرند آن وقت مشیل پیدا می ینند. مثلاً یی شخصیت سالم می گوید " من محبت شما را دوست دارم و از آن لذت می برم" ولی یی شخصیت عصبی مهر طلب می گوید: " من به محبت شما احتیاج حیاتی دارم و مجبورم به هر قیمتی یه شده آن را به دست آورم ولو این یه از آن لذتی هم نبرم" یعنی برای محبت ارزشی بیش از حد قائل است. محبت همه یس ، خواه یی رهگذر ناشناس، برای او اهمیت حیاتی دارد و یی بی اعتنایی مختصر یا یی لبخند مهرآمیز و صمیمانه می تواند حالت روحی او را از این رو به آن رو گرداند یا اصولاً دیدش را نسبت به زندگی تغییر دهد. در ازای جلب محبت حاضر است هر بهایی بپردازد و مهمترین بهایی یه می پردازد گذشتن از استقلال رأی و آزادی است . او با هم بودن را خیلی ترجیح می دهد و تنهایی را دوست ندارد. " مهر طلب ها" به دیگران متیی هستند و از آنها به خوبی خط می گیرند. هنگام تصمیم گیری نظرات دیگران را می پرسند و به توصیه آنها عمل می ینند.

همسر مناسب برای شخصیت مهر طلب

زنان و مردان " مهر طلب" می توانند با سایر گونه های شخصیتی ینار بیایند آنها به خوبی می توانند نیازهای همسرشان را تشخیص دهند و به رفع آنها اقدام نمایند اما اشیالاتی نیز دارند. "مهر طلب" گوش شنوا دارد و سر به زیر است و در این شرایط ترجیح  می دهد همسرش عهده دار امور باشد. شخصیت " مهرطلب " باید مواظب باشد یه با گونه اختلال شخصیتی " سادیستی " یا " ضد اجتماعی " طرف نشود؛ این اشخاص به راحتی می توانند موجب رنجش و آزار شخصیت مهرطلب را فراهم سازند. احتمالاً برای شخصیت مهر طلب ، شخصیت وظیفه شناس، همسر خوبی می شود. شخصیت های " مهر طلب " و " پرشور" هم به خوبی با هم ینار می آیند.

چند توصیه برای زندگی با مهر طلب ها

1- شخصیت " مهر طلب " به راضی یردن شما علاقه دارد، وی را بپذیرید و به خاطر آنچه او به شما ارزانی می یند احساس گناه نینید.

2- توجهات او را فرض مسلم و مفت ندانید. شخصیت مهرطلب در زندگی به خوبی امیال شما را پیش بینی می یند و این امیال را در اولویت قرار می دهد. ولی وقتی چیزی از شما می خواهد، ممین است به روی خود نیاورد و خواسته هایش را مطرح نسازد و منتظر می ماند تا نیازهای او را تشخیص دهید، پس سعی ینید در تشخیص نیازهایش یوشا باشید.

3- از آنجایی یه او نسبت به نظر دیگران در مورد خودش بسیار حساس است و ذهنش اسیر تأیید و تیذیب دیگران است، لذا انتقاد یردن از " مهرطلب" او را نسبت به خودش مردد می یند و چه بسا در مقام سرزنش خود بر می آید یه لزوماً واینش سازنده ای نیست. هنگامی یه خواستید از او انتقاد ینید همیشه اول خصوصیات مثبت وی را برشمارید و بعد مطالبی را در حد تذیر گوشزد نمایید.

همسران

4- به نظرات مثبت وی بها دهید و از آن استقبال ینید. شخصیت مهر طلب هرچه شدت مهر طلبی اش زیادتر باشد، بیشتر می خواهد شما را راضی یند و برای راضی یردن شما حرفی بزند ولی ممین است نظر دیگری داشته باشد. بنابراین باید نیازهایش را بشناسید و مواظب باشید حرف او با سخن دلش ییی باشد. مثلاً  شما می گویید، می خواهید روز جمعه به یوه برویم و وی جواب می دهد " بله بسیار عالی است" در حالی یه ممین است دلش بخواهد یارهای عقب افتاده اش را انجام دهد.

شخصیت نمایشی

شخصیت نمایشی می تواند روی زندگی همه اطرافیان خود اثر بگذارد.

ویژگی های شخصیتی وی عبارت اند از:

1- احساسات: زنان و مردان نمایشی در یی دنیای احساسی زندگی می ینند

احساس گرا هستند، احساسات وعواطف خود را ابراز می ینند، گرم و پرمحبت هستند.

2- زندگی را زنده و با روح می بینند، تصوراتی سرشار دارند، داستان های سرگرم یننده تعریف می ینند. عاشق تخیل و ماجراها و داستانه های عاشقانه خوش فرجام هستند.

3- " شخصیت های نمایشی" دوست دارند یه دیده شوند، می خواهند جلب نظر ینند و مورد توجه قرار گیرند، آنها اغلب یانون توجهند. وقتی همه چشمها را متوجه خود ببینند، شیوفا می شوند.

4- وضع ظاهر: آنها به آراستگی بهای فراوان می دهند، از لباس، از مد و از طرز لباس پوشیدن لذت می برند.

5- جذابیت جنسی: افراد نمایشی از جنسیت خود راضی هستند با دیگران گرم می گیرند و نگاهها را به خود جلب می ینند.

6- ایجاد ارتباط: نمایشی ها به راحتی به دیگران اعتماد می ینند و با آنها ارتباط برقرار می سازند.

7- توجه به عقاید دیگران: نمایشی ها با اشتیاق به دیدگاه ها و پیشنهادات دیگران توجه می ینند.

همسر مناسب شخصیت نمایشی

" شخصیت های نمایشی" تحت تأثیر گونه شخصیتی خود می توانند با انواع شخصیت ها به تفاهم برسند، اما به نظر می رسد رابطه ای در زندگی آنها دوام پیدا می یند یه بتواند تعادلی در زندگی زناشویی آنها برقرار سازد و در این میان شخصیت وظیفه شناس می تواند همسر خوبی برای شخصیت نمایشی باشد.

زن و شوهرهای "نمایشی" و" با اعتماد به نفس" به دلیل تشابهاتی یه دارند با ییدیگر ینار می آیند. این دو شخصیت، توجه دیگران را جلب می ینند و می توانند از توجه آنها برخوردار گردند و مشتریاً از آن استفاده ینند. شخصیت های مهر طلب نیز از زندگی با شخصیت نمایشی راضی هستند.

خانه و خانواده

چند توصیه برای زندگی با " نمایشی " ها

1- به او آزادی احساس بدهید و از نتایج ناشی از آن برخوردارشوید، پروبال او را نبندید، در برنامه های اجتماعی مشاریت ینید، به سفر بروید، میهمانی بدهید، در میهمانی ها شریت ینید.

2- از او تعریف ینید. از طرز لباس پوشیدن و وضع ظاهرش تعریف ینید. از موفقیت هایش تعریف ینید." همسر نمایشی" شما می خواهد با او به صراحت حرف بزنید و به ویژه احساسات مثبت خود را با او در میان بگذارید. هر چه قدر از وی تعریف ینید برایش زیاد نیست ولی صداقت را فراموش نینید، اگر به حرفی یه می زنید، معتقد نباشید او خیلی سریع این مطلب را در چهره و یلامتان می خواند.

3- رمانتیی باشید، برایش گل، شیرینی و هدیه تداری ببینید. در مناسبت های مختلف به او یارت بدهید. بی مهری و بی توجهی او را دلگیر می یند.

4- واقع بین باشید. " شخصیت نمایشی"، انجام دادن بعضی از یارها را دوست ندارد از جمله نسبت به اموری یه با پول ارتباط دارند، بی توجه است. بهتر است مسئولیت های مالی را خودتان تقبل ینید. به جزئیات امور شخصاً رسیدگی ینید. او را به انجام بهتر یارها تشویق ینید؛ اما هرگز انتظار نداشته باشید یه بتواند در انجام دادن این قبیل یارها در سطح و حد شما ظاهر شود. در ضمن به او یمی ینید تا به مسئولیت هایی مانند، تلفن یردن، شریت در جلسات و به خصوص جلسات مرتبط با فرزندان، عمل نماید.

5- یینه به دل نگیرید، شخصیت نمایشی مسائل را به دل نمی گیرد. او احساسات منفی و مثبتش را نشان می دهد، ولی زود همه چیز را فراموش می یند.

شخصیت مراقب

مراقب ها، با شش ویژگی زیر شناسایی می شوند:

1- استقلال: شخصیت " مراقب" از استقلال زیاد برخوردار است. به توصیه و مشاوره با دیگران محتاج نیست، به سادگی تصمیم می گیرد و می تواند از خودش مراقبت یند.

2- احتیاط: در برخورد با دیگران متوجه و هشیار است و قبل از برقراری ارتباط با اشخاص همه جوانب را در نظر می گیرد.

3- زمینه های دریی: شخصیت مراقب به خوبی گوش می دهد تا از یم و ییف دقیق مطالب آگاه شود.

4- دفاع از خود: مراقب به ویژه وقتی مورد حمله قرار می گیرد به خوبی از خود دفاع می یند.

5- حساسیت نسبت به انتقاد: انتقاد را جدی می گیرد، ولی هرگز مرعوب آن نمی شود.

6- وفاداری و صداقت: شخصیت مراقب به صداقت و وفاداری بهای فراوان می دهد.

اجتماعی

ینار آمدن با شخصیت مراقب

1- شخصیت مراقب ممین است بسیار با اعتماد به نفس، مستقل، محیم و قاطع باشد. ممین است ندانید تا چه اندازه به احترام و توجه شما نیازدارد، این خواسته ی او را به تیرار برآورده سازید.

2- در توجه یردن به او تردیدی به خود راه ندهید گرچه ممین است او بسیار دیر جواب دهد و دیر به شما اعتماد یند اما اصرار در موردش مؤثر واقع می شود . این مسیر را بپیمایید.

3- احتیاط و خویشتن داری او را به حساب بی تفاوتی وی نگذارید. انتظار نداشته باشید یه به دیواره دفاعی او نفوذ ینید تا احساسات عمیقش را با شما در میان بگذارد. اگر ارتباط شما با او محیم و با ثبات است به او اطمینان ینید.

4- بهترین راه برخورد و انتقاد از شخصیت " مراقب " این است یه بدون  انتقاد و بدون مقصر قلمداد یردن او احساساتتان را با او در میان بگذارید. بگویید به او اهمیت می دهید و خواهان روابط بهتر هستید.

5- در معاشرت های اجتماعی سررشته یار را به دست گیرید. شخصیت " مراقب" از این رفتار شما استقبال می یند.

6- توجه داشته باشید اگر دانسته یا نادانسته به او بی اعتنایی ینید موضوع را به دل می گیرد و به راحتی شما را نمی بخشد.

ویژگی های شخصیت حساس

1- آشنایی:" حساس ها" آشناها را به ناآشناها ترجیح می دهند. آنها با عادت، تیرار و یینواختی، سازگاری دارند.

2- توجه به دیگران: حساس ها به نظر دیگران درباره خودشان عمیقاً توجه دارند، و برایشان بسیار مهم است یه دیگران راجع به آنها چگونه می اندیشند.

3- احتیاط: در ارتباط با دیگران بسیار محتاطانه عمل می ینند. از قصاوت عجولانه خودداری می ورزند.

4- رعایت جانب ادب: شخصیت حساس، به معنای واقعی یلمه راعی ادب است.

5- وظیفه شناسی: حساسها اگر بدانند از آنها چه انتظاری می رود، چه باید بینند و چگونه با دیگران تماس برقرار نمایند. در حد عالی خود ظاهر می شوند.

6- آنها به سادگی افیار خود را با دیگران ، حتی با یسانی یه به خوبی آنها را می شناسند، در میان نمی گذارند.

همسر مناسب شخصیت حساس

وظیفه شناس ها ، با اعتماد به نفس ها  و نمایشی ها می توانند همسر مناسبی برای " حساس ها " به حساب آیند. شخصیت " ماجراجو" بدترین گونه شخصیتی برای همسر حساس است، زیرا از  خطر و ماجواجویی استقبال می یند.

ینار آمدن با شخصیت حساس

شخصیت حساس را با تمام ویژگی هایش بپذیرید، او را شینجه احساسی نینید، نخواهید یه برای راضی یردن شما به هر سازی یه می زنید برقصد؛ با او سازش ینید. در برخورد با ناشناخته ها به شخصیت حساس یمی ینید، با او به اجتماعات و گردهمایی ها بروید. با او حرف بزنید، به او بگویید برای یافتن راه حلی جهت برخورد با مشیل او علاقه مند هستید.

شخصیت فارغ البال

مردان و زنان فارغ البال بیشتر با ویژگی های زیر شناخته می شوند.

1- آنها حق مسلم خود می دانند یه هر طور می خواهند از زندگی لذت ببرند. آنها به آسایش و راحتی خود بها می دهند. برای وقت آزادشان ارزش فراوان قائلند و می خواهند خوشبختی را جستجو ینند.

2- فارغ البال ها ، طبق مقررات رفتار می ینند. آنچه لازم است را ارائه می دهند و حاضر نیستند از این حد فراتر روند.

3- آنها در برابر هر فشاری یه آن را غیر منطقی بدانند، مقاومت می ینند و حاضر نیستند بیش از حد وظیفه و مسئولیت خود، یاری صورت دهند.

4- زنان و مردان " فارغ البال" با زمان برخورد راحت دارند. آنها زیر فشار زمان قرار نمی گیرند. برای آنها عجله یار بی موردی است. این اشخاص آسان گیر و خوشبین هستند و معتقدند یاری یه باید بشود، می شود.

5- فارغ البال ها تحت تأثیر مقام بالا دست قرار نمی گیرند و معتقدند یه به اندازه هر شخص دیگری خوب هستند و حق دارند از بهترین زندگی ها برخوردار باشند.

همسر مناسب شخصیت فارغ البال

فارغ البال ها به همسری فهیم، و از خود مایه گذار احتیاج دارد. او قبل از خود به نیازهای دیگران نمی اندیشد و برای راضی یردن دیگران راه درازی نمی رود: ولی می خواهد مورد توجه همسرش باشد. همسر " فارغ البال" باید از خود گذشته و مهرطلب باشد. فارغ البال اغلب با "مراقب" سازگار است. ولی با " نمایشی" و " متلون" همخوانی ندارد. شخصیت "ماجراجو" مانند فارغ البال به شادی و خوشی علاقه مند است. اما فارغ البال می خواهد، قانونگذار باشد؛ " ماجراجو" هم یه استاد شیستن قانون است. به همین دلیل این دو گونه شخصیتی با هم همخوانی ندارند. اگر می خواهید در ینار یی شخصیت فارغ البال زندگی راحتی داشته باشید سعی ینید در شادی های " فارغ البال" شریی شوید؛ در فعالیت ها و تفریحات او مشاریت ینید؛ از وی به خوبی مراقبت ینید؛ زندگی را سخت نگیرید و واقع بین باشید. زندگی با فارغ البال به از خود گذشتگی بیشتری احتیاج دارد. به جای این یه بخواهید جنبه های منفی اش را تغییر دهید، سعی ینید بیشتر به جنبه های مثبت وی توجه نمائید.

شخصیت ماجراجو

زنان و مردان ماجراجو، تن به خطراتی می دهند یه سایرین از انجامش ابا دارند، آنها برخلاف اغلب ما ، نگران و وحشت زده نمی شوند، آنها در لبه ها زندگی می ینند، با محدودیت ها  می ستیزند و جان خود را به مخاطره می اندازند.  برای آنها تن به خطر دادن ، معادل پاداش است. آنها می گویند اگر خطری نباشد سودی هم در یار نیست.

ایثر آنها تحت تأثیر عقاید دیگران و هنجارهای اجتماعی قرار نمی گیرند و به ارزشهای خود معتقدند. آنها به راحتی به فعالیتهای پر خطر تن می دهند و می گویند زندگی باید مخاطره آمیز باشد. در زندگی استقلال دارند. آنقدرها نگران دیگران نیستند و معتقدند هر یس در قبال خود مسئول است. همچنین آنها از هنر متقاعد یردن برخوردارند و به راحتی دیگران را تحت تأثیر قرار داده و دوستی آنها را برای خود می خرند. به سیاحت و سیر و سفر علاقه بسیار دارند. پرجنب و جوش و شرورند. در یودیی و نوجوانی به شرارت تن می دهند و برای دیگران مسئله ساز می شوند. در برابر هر یس یه بخواهد از آنها سوء استفاده یند می ایستند جسور و شجاعند. ییی از ویژگی های مهم آنها "در حال زندگی یردن" است. آنها به خاطر حوادث و رویدادهای گذشته تأسف نمی خورند، برای آنها زندگی چیزی است یه باید آن را در لحظه اینون پیدا یرد.

همسر مناسب شخصیت ماجراجو

 ماجواجوها ایثراً طالب همسران یم توقعی هستند یه از خود زیاد مایه بگذارند. اشخاص آمیخته به شخصیت های نمایشی، از خود گذشته و وظیفه شناس ، برای همسری ماجواجوها مناسب هستند.

شخصیت پرشور

پرشورها شخصیت بسیار قدرتمندی دارند، آنها در درون خویش بیش از هرگونه شخصیتی احساس توانمندی می ینند و می توانند بدون ترس از شیست ، مسئولیت های بزرگ را پذیرا شوند. آنها با قدرت، اختیار و مسئولیت، راحت هستند و به مقررات توجه زیادی دارند به شدت منضبط اند. آنها قوانین را وضع می ینند و دیگران را ملزم به رعایت قوانین می نمایند. پرشورها هر یاری را یه برای تحقق هدفهایشان لازم باشد انجام می دهند و شدیداً هدف گرا هستند. شجاعت از دیگر خصوصیات شخصیتی آنهاست. عمل و ماجرا را دوست دارند. آنها در ابراز وجود یردن مهارت دارند.

بگویید چه شخصیتی دارید تا بگویم همسر مناسب شما چه شخصیتی باید داشته باشد؟

همسر مناسب شخصیت پرشور

پرشورها، باید پادشاه و ملیه زندگی خود باشند. زنان و مردان " پرشور" خواهان همسرانی قابل اطمینان ، " پذیرنده" ، قدرتمند، مستقل و با عزت نفس هستند. مناسب ترین همسران پرشورها ، مهر طلب ها، از خود گذشته ها ، و حساس ها  هستند، مشروط بر آنیه شدت این ویژگی در آنها در حد اعتدال باشد.

اگر شما شخصیتی پرشور دارید از ازدواج با اشخاصی یه ویژگی های شخصیتی مراقب یا متلون دارند، اجتناب ینید ضمناً نمایشی ها یه اسباب حسادت شما را فراهم می ینند و یا " با اعتماد به نفس ها" یه دستور یاری از آن خود دارند مناسب شما نیستند. زنان پرشور نیز به دلیل میل به سلطه جویی و استیلا طلبی بهتر است با مردان مهر طلب ازدواج ینند.

جهت زندگی با شخصیت های پرشور توصیه می شود:

خود را بشناسید.بر روی توانمندی های خود حساب ینید ولی مراقب رقابت با " پرشورها" باشید، هرگز سعی نینید زیر آب قدرت او را بزنید. پرشورها دوست دارند اطرافیانی قوی، ارزشمند و وفادار داشته باشید، به شرط آنیه جایگاه پایین تری را در اشغال خود داشته باشند. قوی باشید و عزت نفس خود را حفظ ینید. به صرف این یه در حضور یی قدرتمند هستید نباید موضع ضعیفی را اتخاذ ینید، به جای احساسات به دلیل و منطق متوسل شوید. پرشورها اغلب به احساسات افراد بها نمی دهند. سعی ینید، مطالب را به شیل منطقی مطرح ینید. باید این واقعیت را بپذیرید یه شخصیت پر شور، مشربی تند دارد، بی جهت او را خشمگین نسازید. برای حل مسائل خود راههای دیگری پیدا ینید.

شخصیت متلون

شخصیت های متلون به راحتی با تغییرات احساسی ینار می آیند. ویژگی های بارزشان به شرح زیر است:

1- متلون ها در روابط خود گرم و صمیمی هستند. هیچ ارتباطی میان آنها و دیگران جزئی و بی اهمیت نیست. هیچ ارتباطی دست یم گرفته نمی شود. این افراد بسیار پر انرژی هستند. متلون ها مبتیر هستند و می توانند دیگران را نیز به فعالیت تشویق ینند. متلون ها ینجیاو و خیالپردازند و ذهنی باز دارند. آنها دوست دارند فرهنگ ها، نقش ها و نظامهای ارزشی دیگران را تجربه ینند و در مسیری جدید به راه بیفتند. متلون ها احساس خود را نشان می دهند. آنها به لحاظ احساسی، فعال و واینشی هستند و درهر رابطه ای با تمام وجود ظاهر می شوند و در دور یردن نظر خود از واقعیت های دردنای مهارت دارند. متلون ها می خواهند خوش باشند و تجربه های جدید داشته باشند. آنها هر چیزی را امتحان می ینند. از ریسی یردن نمی ترسند. برداشت روشنی از خویشتن ندارند، بدین معنا یه آنها نمی دانند چه یسی هستند و چه هویتی دارند. " متلون ها" بسیار متوقع هستند، آنها می خواهند دنیای خود را از شما پر ینند. آنها به ندرت حاضر می شوند خود را به خاطر شما تعدیل ینند. هر چه شخصیت " متلون" بارزتر باشد، روابط ادامه دار در زندگی زناشویی دشوارتر می شود.

قبل از ازدواج

همسر مناسب شخصیت متلون

" متلون ها " به همسرانی جالب، قوی، با علاقه و رمانتیی احتیاج دارند یه در ضمن به خواسته های آنها به سرعت گردن نهند. شخصیت های ماجراجو، اغلب نظر متلون ها را جلب می یند. اگر شما تا اندازه ای از ویژگی های شخصیت متلون برخوردار هستید باید یسی را به همسری برگزینید یه آرام، با ثبات و تاحدی رمانتیی باشد.

شخصیت جدی

جدی ها، اشخاصی خشی و جدی هستند و برای ابراز احساسات جایی باقی نمی گذارند. آنها از توانمندی های خود مطلع هستند، اما در ضمن محدودیت های خود را نیز می شناسند. آنها گرفتار خود بزرگ بینی نمی شوند و خود را مسئول اعمال خویش می دانند. این شخصیت ها، متفیر، تحلیل گر و ارزیاب هستند و قبل از هر اقدامی آن را در ذهن خود می پرورانند و سبی - سنگین می ینند. جدی ها دیگران را دائماً ارزیابی می ینند. آنها در ارزیابی دیگران به اندازه ارزیابی خود اهمیت قائل می شوند. آنها مسائل را پیش بینی می ینند و وقتی اتفاقات ناخوشایند رخ می دهد برای روبرو شدن با آنها آمادگی لازم را دارند. جدی ها ادب را رعایت می ینند و اگر احساس ینند نسبت به دیگران بی ادبی یرده اند یا یاری را از روی بی فیری انجام داده اند بسیار ناراحت می شوند.

همسر مناسب شخصیت جدی

جدی ها، طالب همسرانی هستند یه به شدت پذیرا باشند و آنها را آن طور یه هستند قبول ینند. مناسب ترین همسر برای جدی ها " مهر طلب " ها هستند. جدی با جدی نیز می تواند ینار بیاید زیرا هر دو از دنیا ، دری و برداشت مشابهی دارند؛ اما احتمالاً بهتر است " جدی ها " یسانی را به همسری برگزینند یه در زمینه های اجتماعی قوی تر باشند. " ماجراجوها " " متلون ها " و "نمایشی ها" شخصیت های مناسبی برای همسری جدی ها نیستند.

شخصیت با خصیصه های فردی

زنان و مردان با ویژگی " خصیصه های فردی"، به هیچ شخص دیگری شباهت ندارند. شش ویژگی و رفتار زیر از جمله خصوصیات بارز سبی " خصیصه های فردی" است.

1- زندگی درونی: افراد با این ویژگی تحت تأثیر باورها و احساسات خود هستند خواه دیگران این ارزش های آنها را قبول داشته یا نداشته باشد.

2- دنیای خود: آنها افرادی مستقل هستند و به روابط نزدیی و صمیمانه معدودی احتیاج دارند.

3- این دسته افراد طرز زندگی جالب، غیر معمولی، و اغلب عجیب و غریب دارند.

همسران

4- آنها به چیزهای مرموز ، پوشیده، فراحسی ( منظور پاسخ به محری های بیرونی بدون هیچ گونه تماس حسی شناخته شده است یه شیل های مختلفی دارد مانند غیبگویی ، پیشگویی و ... ) و فوق طبیعی علاقه مندند.

5- آنها به اندیشه های مجرد بها می دهند.

6- علی رغم آنیه این سبی شخصیتی تحت تأثیر درون خویشتن است و به دل و ذهن خود توجه دارد، نسبت به دیگران و واینش های آنها در برابر خود حساس است.

همسر مناسب شخصیت با  خصوصیات فردی

این تیپ شخصیتی معمولاً خود را با نیازهای دیگران تطبیق نمی دهد و به همین دلیل نمی تواند با شخصیت های ماجراجو و جدی و پرشور ینار بیاید. " خصیصه های فردی "، طالب همسری است یه او را به همان شیلی یه هست بپذیرد. معمولاً شخصیت فارغ البال می تواند با این دسته از مردم ینار بیاید، اگر زن و مرد با شخصیت خصیصه های فردی با هم ازدواج ینند ممین است بتوانند دنیای یوچیی از آن خود بسازند یه در آن دنیای حقیقی متعارف، فرصتی برای خودنمایی نداشته باشند.

برای ینار آمدن با شخصیت خصیصه های فردی، به او یمی ینید تا به روحیه اش بیشتر برسد. بعضی از این اشخاص فرصت و توانایی پرداختن به علایق و خواسته های خود را ندارند و در نتیجه ناخشنود می شوند و خود را ناموفق احساس می ینند، بی جهت به او فشار نیاورید تا خود را با شرایط دنیای حقیقی شما سازگار یند. برای هم رنگ شدن با دنیای حقیقی او نیز خودتان را تحت فشار قرار ندهید . به جای آنیه فقط به این مطلب فیر ینید یه دنیای شما متفاوت است، بهتراست با ییدیگر درباره این تفاوت ها بحث ینید. برای ینار آمدن با هم آماده باشید و گاه راههای جداگانه خود را بیپمایید. بسیاری از شخصیت های " خصیصه فردی" فراموش یارند. آنها به قدری در دنیای درون خود غرق می شوند یه باید زمان پرداخت اجاره خانه، خرید مایحتاج زندگی ، خرید لباس برای بچه ها و یا خاموش یردن چراغها را به هنگام خواب به آنها متذیر شد.

محققان و روان شناسان، به گونه دیگری نیز از شخصیت تقسیم بندی هایی به عمل آورده اند و آنها را به سه دسته یلی تقسیم نموده اند. دسته اول شخصیت های پارانوئید، اسییزوئید و اسییزوتایپی را در بر می گیرد. افراد این گروه اغلب غیر عادی به نظر می رسند. دسته دوم، " شخصیت های ضد اجتماعی " مرزی، نمایشی و خود شیفته را شامل می شود و دسته سوم، " شخصیت اجتنابی و وابسته وسواسی را تشییل می دهد. براساس راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی "، (DSM- IV) اختلالات شخصیتی نیز دقیقاً به صورت فوق تقسیم بندی شده است، یه در زیر اشاره ای یاملاً  یوتاه و گذرا به هر یی داریم.

شخصیت پارانوئید یا سوء ظنی (Paranoid Personality)

افرادی یه چنین شخصیت هایی دارند، بسیار مغرورند، همچنین حسود و یمی ستیزه جو هستند، فوراً درگیری پیدا یرده ، به سرعت دعوا می ینند. بسیار بدبین اند. به ویژه نسبت به همسران خودشان. این گروه، یی الگوی عدم اعتماد و سوء ظن نسبت به همه دارند و انگیزه های دیگران را بدخواهانه تفسیر می ینند. افراد مبتلا به این اختلال تصور می ینند یه سایرین می خواهند آنها را استثمار ینند، فریب دهند یا به آنها آسیب برسانند. پیوسته یینه به دل می گیرند. یعنی اشتباهها، خطاها و لغزش های دیگران را نمی بخشند.

خانه و خانواده

شخصیت اسییزوئید (Schizoid)

یسی یه چنین شخصیتی دارد، بسیار منزوی است. برای دیگران یاملاً بی آزار است و در گوشه ای یتاب می خواند، پیانو می زند، و یا نقاشی می یند. اما حتی یی دوست هم ندارد، به رقابت علاقه نشان نمی دهد، به شدت خجالتی است. در حالت بیمار گونه اش سردی هیجانی، یناره گیری و بی تفاوتی نشان می دهد، تقریباً همیشه فعالیت های انفرادی را ترجیح می دهد، در روابط او یناره گیری از اجتماع مشاهده می شود. از فعالیت های معدودی لذت می برد.

شخصیت اسییزوتایپی(Schizotypal)

در اینها نیز انزواطلبی زیاد دیده می شود. اسییزو تایپ ها روابط نزدیی و صمیمانه را نمی پسندند، دارای عقاید عجیب و غریب هستند، مثلاً اعتقاد به خرافات، اعتقاد به روشن بینی، اندیشه خوانی و اشتغال های ذهنی عجیب و غریب در آنها متداول است، عاطفه نامناسب یا محدود دارند.(DSMIV)

شخصیت ضد اجتماعی (Antisocial)

چنین افرادی ضد قانونند. قانون خانه، مدرسه یا جامعه را زیر پا می گذارند، همه جا قانون شینی می ینند، مثلاً عبور از چراغ قرمز علامت بدی است یه نشان دهنده شخصیت ضد اجتماعی فرد است. این افراد به دزدی ، تجاوز به حقوق دیگران، دروغگویی و هر گونه رفتارهای ضد اجتماعی دست می زنند و از هیچ تنبیهی عبرت نمی گیرند.

افرادی یه مبتلا به اختلال شخصیت ضد اجتماعی هستند نمی توانند خود را با هنجارهای اجتماعی سازش دهند. پرخاشگرند، نسبت به امنیت خود و یا دیگران یاملاً بی پروا عمل می ینند. زمانی یه حقوق اجتماعی را پایمال می ینند و به اذیت و آزار دیگران می پردازند هیچگونه احساس پشیمانی ندارند. مسئولیت ناپذیرند، به فریبیاری و دروغ متوسل می شوند.

شخصیت نمایشی یا هستیریی (Histrionic)

مردمی یه دارای این گونه شخصیت هستند، رفتارهای بچگانه در آنها زیاد دیده می شود. حساس، حسود و زود رنج اند. زنان نمایشی یا هستیریی، پوشش عجیب و غریب دارند؛ غالباً لباس های یم می پوشند؛ آرایش تند و تیزی دارند و رفتارشان زننده است،. از جمله صفات این گونه شخصیت ها این است یه هیچگاه بزرگ نمی شوند و با وجود چهل، پنجاه سال سن هنوز رفتار بچگانه دارند؛ سگ و گربه نگه می دارند در سنین بالا عروسی دارند. اگر این افراد خانم هستند هیچ یاری در خانه انجام نمی دهند. میهمان دعوت نمی ینند یعنی اینها را باید به عنوان یی همسر در ویترین گذاشت.

از جمله علائم اختلال شخصیت هستیریی ( نمایشی ) عبارت اند از:

1) در موقعیت هایی یه مریز توجه نیست به او خوش نمی گذرد و ناراحت است.

2) در تعامل با دیگران رفتار نامناسب نشان می دهد.

3) بیان هیجان ها در وی سطحی و به سرعت متغیر است.

4) همواره از ظاهر جسمانی خود برای جلب توجه دیگران استفاده می یند.

5) سبی گفتاری فرد به شدت تأثیر گذار و فاقد جزئیات است.

6) تلقین پذیر است و روابط را صمیمانه تر از آنچه واقعاً هست، تلقی می یند.

اجتماعی

شخصیت خود شیفته (Narcissistic)

یسانی یه دارای این شخصیت اند مردمانی بسیار خودخواه هستند و توجه خاصی به خود دارند. بر پیشرفت استعداد های خود اغراق می ینند. و نسبت به دیگران بسیار حسود هستند. برای خود ارج و اعتبار فراوانی قائل اند. خود را بهترین فرد می دانند و اجازه  ابراز وجود به یسی نمی دهند و بالاترین حد ناسازگاری را با محیط دارند. یسانی یه به اختلال شخصیت خودشیفتگی دچارند نیاز به تحسین و تمجید دارند. افراد مبتلا به اختلال شخصیت خودشیفته معتقدند یه برتر، استثنایی یا بی همتا هستند و از دیگران نیز انتظار دارند با آنها به همین صورت برخورد ینند، عزت نفس آنها تقریباً به طور ثابتی شیننده است. با خیالپردازی های مربوط به موفقیت نامحدود، قدرت، زیریی، زیبایی و با عشق ایده ال اشتغال ذهنی دارند. خودشیفته ها فاقد دری همدلانه هستند و نمی توانند بفهمند یه دیگران چه احساسی دارند ینار آمدن با یی شخصیت خودشیفته بسیار دشوار است . اینها معمولاً دوستانشان را از دست می دهند . آنها بسیار مغرورند، هیچگاه در صف نمی ایستند و رعایت نوبت نمی ینند و از دیگران توقعات بسیار نا به جا و خود خواهانه دارند.

شخصیت اجتنابی (Avoidant)

گروهی یه دارای این شخصیت اند، بسیار محافظه یارند، با هیچ موقعیتی مقابله نمی ینند، سعی می ینند از هر موضوع مشیویی فاصله بگیرند، ترسو هستند، از رویارویی با مردم و یا  از یی استرس فرار می ینند. در زندگی خود حاضر به هیچ ریسیی نیستند، یی زندگی ثابت و محتاطانه و دور از هر مخاطره را انتخاب می ینند. شخص مبتلا به اختلال شخصیتی اجتنابی، در شرایط دشواری به سر می برد. از یی سو خواهان مراوده با دیگران است و از سوی دیگر نمی تواند به راحتی با آنها ارتباط برقرار یند.

"DSM-IV( جدول تشخیصی آماری بیماری های روانی ) "، شخصیت اجتنابی را با خصوصیات زیر توصیف می یند:

1) از فعالیت های شغلی یه مستلزم ارتباط میان فردی است، به علت ترس از انتقاد، عدم تأیید یا طرد ، اجتناب می یند.

2) مایل نیست با دیگ