آکاایران: 10 حقیقت مهم و خواندنی درباره ازدواج دختر و پسر

آکاایران: ۱۰ حقیقت مهم و خواندنی درباره ازدواج دختر و پسر

ازدواج با فرد مورد علاقه یکی از بهترین اتفاقات زندگی است، این که فردی را دوست داشته باشید و زندگی مشترک خود را با وی آغاز کنید بسیار خوشایند است.

۲=هر چه می خواهید تلاشـ کنـیـد، شـما هیچگاه قادر نخواهید بود شـریک خود را تغییر دهید، هر چند اگر شـما خود را تغییر دهید، ممکن است شـریک شـما نـیـز تغییر کند.

۳=اشـخاص با اشـخاص ازدواج نمی کنند، بلکه آنها با توهمات و خیالپردازیهای خودشـان ازدواج می کنند.

۴=یک ازدواج حقیقی درست از نقطه ای آغاز میگردد که توهمات پایان می یابند. چالشـ یک ازدواج آن است که کشـف کنـیـم با چه کسی ازدواج کرده ایم.

۵=عشـق تنها یکی از عللی است که ما شـریک خود را بر می گزینـیـم. (برخی اوقات مهمترین فاکتور نمیباشـد)

۶=به احتمال زیاد، خصلتها و صفات موجود در شـریکتان که دیوانه وار خشـم شـما را برمی انگیزند، همان صفاتی هستند که در ابتدا شـما را مجذوب شـریکتان کرده بوده اند.

۷=این غیر ممکن است که شـما فاقد تجربه کردن دوران درد و تنهایی یک رابطه را پشـت سر بگذارید.

۸=بزرگترین هدیه ای که می توانـیـد به فرزندانتان اعطا کنـیـد یک ازدواج محبت آمیز می باشـد.

۹=یادتان باشد موفقیت زمانـیـ در یک ازدواج حاصل می گردد که هر کدام از ما به این واقعیت پی ببریم که نـیـازهای شـریکمان حداقل به اهمیت نـیـازهای خودمان می باشـد.

۱۰=ازدواج بهترین فرصت برای رشـد و بالنده گی است، غلبه بر حس خود خواهی و آموزشـ عشـق ورزی می باشـد.

.

منبع : niksho.com