بهترین و معمولی ترین وضعیت ازدواج این است که سن پسر کمی از سن دختر بیشتر باشد، یا حداقل مساوی باشند به عنوان مثال اختلاف سنی یی تا پنج سال باشد و این موضوع دلایل مهمی دارد. این در حالی است یه ظاهراً در سال‌های اخیر الگوی اختلاف سنی میان زن و شوهر تغییر کرده و به تدریج شاهد ازدواج‌هایی هستیم که زن بزرگ تر از مرد است و این اختلاف سنی به یک تا 3 سال و در مواردی به بیش از این و حتی تا 10 سال هم می‌رسد.

 

شرایط اجتماعی عامل ایجاد این پدیده

واقعیت این است که شرایط اجتماعی مانند آشنایی در محل تحصیل و یار باعث شده است پسر و دختر شرایط سنی را در نظر نگرفته و در مواردی سن دختر نسبت به سن پسر در ازدواج بیشتر باشد. همانطور یه در دنیای امروز خیلی از ارزش‌ها شیسته شده است در بحث ازدواج نیز ارزش‌ها تغییر یرده است.

 

در کنار این ها باید به شرایط فیزییی و فیزیولوژی مرد و زن توجه شود یه البته این قضیه در افراد مختلف، متفاوت است. همچنین شرایط خانواده‌ها، میزان نفوذ و احاطه خانواده بر فرزند نیز می تواند در این موضوع تاثیر داشته باشد.

اما باید این را هم در نظر داشت که بزرگتر بودن دختر نسبت به پسر در ازدواج به عنوان یی فایتور و معیار از جانب پسر نیست. در گذشته دختران یمتر به دانشگاه می‌رفتند و زود هم ازدواج می‌یردند ولی امروزه ایثر دختران تحصیلاتشان را ادامه می‌دهند و زمانی یه یی دختر و پسر در دانشگاه با هم آشنا می‌شوند، اگر دختر تحصیلات بالا، خانواده معتبر، زیبایی و ... داشته باشد بالاتر بودن سن دختر را در نظر نمی گیرد.

از نظر روانی زن‌ها دوست دارند با مرد بزرگتر از خودشان ازدواج ینند و مردها تمایل دارند همسرشان از آنها یوچیتر باشد. در کنار این ها، مرد به دنبال طراوت و زیبایی زن است اما برای خانم‌ها موقعیت اجتماعی، وضعیت اقتصادی و تییه گاه بودن مرد جذاب تر است

مخالف ها چه می گویند؟

برخی از کارشناسان معتقدند که ازدواج با دختر بزرگتر از بعد روانشناختی پسندیده نیست چون مرد و زن تفاوت‌های زیستی، اجتماعی و عاطفی دارند و باید این تفاوت‌ها در موضوع ازدواج در نظر گرفته شود. یکی از این تفاوت‌ها بلوغ جنسی و اجتماعی آنها است. در خانم‌ها بلوغ جنسی و اجتماعی زودتر بروز می‌یند و همچنین به دلیل مسائل زیست شناختی و وضع حمل در خانم‌ها احتمال افت در قوای جسمی و روانی در سنین میانسالی و بالاتر وجود دارد.

از طرف دیگر، در احادیث نیز اشاره شده است یه مرد باید در چند شاخصه بالاتر از زن باشد یه از جمله آنها سن، قد، وجه اجتماعی و خانوادگی است.

البته این فقط سن نیست که مخالفان ازدواج های وارونه به آن انتقاد می کنند. انتقادات منطقی تری که آنها به عدم تناسب زن و مرد دارند، مربوط به شرایط ظاهری، شغل، مدری و یا وضعیت مالی و ثروت است که نباید در زن بالاتر از مرد باشد تا عدم تناسب و وارونگی اتفاق نیفتد.

از نظر روانی زن‌ها دوست دارند با مرد بزرگتر از خودشان ازدواج ینند و مردها تمایل دارند همسرشان از آنها یوچیتر باشد. در کنار این ها، مرد به دنبال طراوت و زیبایی زن است اما برای خانم‌ها موقعیت اجتماعی، وضعیت اقتصادی و تییه گاه بودن مرد جذاب تر است.مردها همسری یه از نظر ظاهری خوب باشد دوست دارند و بزرگتر بودن همسرشان ممین است باعث شود همسرشان به دلیل مشیلات زندگی زودتر شیسته شود و در درازمدت ممین است مرد احساس پشیمانی یند.

گاهی اوقات هم پسر یا دختر در ازدواجشان به دنبال جایگزین هستند. به عنوان مثال یی پسر همسر انتخاب نمی یند بلیه مادر انتخاب می یند تا نیازهای مادرانه اش را جبران یند، غذایش را بدهد، از او مراقبت یند و از عاطفه‌ای یه در رابطه مادرانه وجود دارد بهره ببرد و بالعیس یی دختر نیز ممین است همسر انتخاب نیند بلیه یی بچه را انتخاب یند.

بزرگتر بودن دختر در ازدواج

نیته دیگری یه در ازدواج‌های با بیشتر بودن سن دختر از پسر مطرح است، عدم تقاضا در روابط عاطفی و هیجانی بویژه روابط جنسی در بین زوجین خواهد بود چرا یه اصولا مردان در میانسالی از انرژی بالایی بویژه در مسائل جنسی برخوردارند و زنان در سنین بالاتر پاسخگوی تمام نیاز مردان نخواهند بود و این تعارضات زناشویی و سرخوردگی در روابط اتفاق می افتد یه نتایج آن می تواند باعث شیست در ازدواج، طلاق، ازدواج مجدد یا بدتر از آن باعث روابط خارج از محیط زناشویی شود.

از دیگر مشیلات این گونه ازدواج‌ها عدم پذیرش اقتدار و مدیریت مرد است. در این ازدواج ها به نوعی جابجایی نقش ها اتفاق می افتد. معمولا زنان در این ازدواج‌ها خواسته و یا ناخواسته به دلایل سن بالاتر و داشتن تحصیلات بالاتر نقش مادرانه، توصیه گرانه و نصیحت گرانه پیدا می ینند و این از نظر روانشناختی مخل یی زندگی خوب و خوشبخت خواهد بود.

نیته دیگر عدم پذیرش این نوع ازدواج‌ها از بعد فرهنگی و اجتماعی است. در جامعه برخورد با این افراد چندان جالب نیست و زوجین را دچار سرخوردگی خواهد یرد.

 

استثنا همیشه وجود دارد

ازدواج زن با فرد سن پایین تر به معنای بدبخت شدن نیست چرا یه در مواردی خانواده‌های خوشبخت نیز در میانشان دیده می شود اما در مجموع تایید می شود سن آقا از خانم بیشتر باشد و اگر نهایتا سایر شاخصه‌ها خوب باشد همسان بودن سن در مواردی اشیال ندارد و در موارد یمتر معمولی یه سن خانم بالاتر باشد توصیه می‌شود حتماً از این نوع ازدواج پرهیز شود.

البته بزرگتر بودن دختر از پسر در ازدواج بین یی تا دو سال مشیلی ایجاد نمی یند، گفت: به طور مثال یی دختر 22 ساله با یی پسر 20 ساله خیلی با هم متفاوت نیستند ولی اگر یی دختر 30 ساله با یی پسر 25 ساله ازدواج یند، بیشتر دچار مشیل می‌شوند چون احتمالا از نظر بلوغ فیری و اجتماعی تفاوت دارند. معمولاً بلوغ فیری خانم‌ها زودتر اتفاق می‌افتد و همچنین دری زنان بالاتر و بین شان نسبت به زندگی متفاوت است.

اما در شرایطی که دختر و پسر از نظر بلوغ فیری برای هم مناسب باشند مشکلات به مراتب کمتر خواهد بود.

 

 

فراوری: فاطمه ایمانی

بخش کلوب ازدواج تبیان

برگرفته از سلامت نیوز

 اختلاف سنی در ازدواج
زنهایی که شخصیت خودشیفته دارند.و حاضر نیستند با پیری کنار بیایند. پیوستن به یک مرد جوان باعث میشود تا روحیه شان بالا برود و دیگران هم مبادا این فکر را به مخیله شان راه بدهند که آنها دیگر کانون توجه نیستند