آکاایران: تفاوت های زنان و مردان در رابطه چیست؟ بنیتا در یک نظرسنجی از ۵ هزار و ۶۰۱ زن و مرد، به نتایجی رسیده است که در این مطلب می خوانید.

ﻣﺮد و زن ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺮق دارﻧﺪ. در اداﻣﻪ ی ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ «راﺑﻄﻪ ی ﺑﯿﻦ دوﺳﺖ ﻋﺎدی و ﯾﺎ عشق» را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﯾﻢ، اﯾﻦﺑﺎر آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه عشق ﺑﻨﯿﺘﺎ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﻣﺮد و زن در رابطه را بررسی کرده است. با بنیتا همراه باشید تا از نتایج این نظرسنجی باخبر شوید. 

   

عشق ممنوع

ﻣﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ، اﻣﺎ ﭼﺮا این قدر ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺮق دارﯾﻢ؟ ﺷﺨﺺ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ی ﻣﻦ از ﭼﻪ ﻧﻮع ﻣﺨﺎﻃﺒﯽ ﺧﻮﺷﺶ ﻣﯿﺎد؟

آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﮑﺮ ﻧﮑﺮدﯾﺪ؟ با آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه عشق ﺑﻨﯿﺘﺎ همراه باشید تا پاسخ این سوالات را پیدا کنید. 

عشق

ازدواج

ﻣﺮد و زن در واﻗﻊ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺮدﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ «دﺧﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺮو» ﻫﺴﺖ و زﯾﺎد ﻣﯽﺧﻨﺪه ﺟﺬب ﻣﯽﺷﻦ و دﺧﺘﺮﻫﺎ ﺑﻪ «ﻣﺮدی ﮐﻪ زﯾﺎد ﻣﺮاﻗﺐ اون ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻪ» ﭘﺲ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ! ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﮔﻪ ﺑﺎ ﻣﺮد ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﺘﻮن ﭼﺸﻢ در ﭼﺸﻢ ﺷﺪﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﮐﻤﯽ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻧﯿﺪ. آﻗﺎﯾﺎن! از اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس ﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﺘﻮن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺮاﻗﺐ او ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﻣﺜﻼ در ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﮐﺮدن وﺳﺎﯾﻞ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﮐﺎر ﯾﺎ ﮐﻼس او را ﺗﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

حالا شاید بد نباشه ﺑﺪوﻧﯿﻢ ﻣﺮد و زن ﭼﻪ ﻧﻮع ﻣﺨﺎﻃﺒﯽ رو دوﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ؟

آزمایشگاه عشق بنیتا/ قسمت دوم: تفاوت های زن و مرد -آکارابطه
عشق ممنوع

ﻣﺮدﻫﺎ و زن ﻫﺎ ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ «ﺧﻮدﺧﻮاه» ﺑﺎﺷﻪ و  ﮐﺴﯽ ﮐﻪ «ﺣﺮف دﯾﮕﺮان را ﮔﻮش ﻧﻤﯽ ده» ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪﺷﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ. ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎن و ﻧﻈﺮ آن ﻫﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪه ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺧﺐ، وﻗﺘﯽ ﻣﺮد و زن در راﺑﻄﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ دارﻧﺪ، ﭼﻄﻮر ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟

 

خودم به تنهایی از پس مسائل برمیام

عشق

تنهایی خیلی گیج می شم، بیشتر با دوستان مشورت می کنم

ازدواج
 

این نظرسنجی نشان داد که ۵۰ درصد از آقایان و ۴۱ درصد از خانم ها سعی می کنند که تنهایی مشکل خودشون رو حل کنند و در مقابل ۳۵ درصد از خانم ها و ۲۹ درصد از آقایان مشکل را با دوستان خود در میان گذاشته و از آن ها مشورت می گیرند.

یکی از سوالاتی که در یک رابطه، معمولا برای آقایان به وجود می آید این است که: دوﺳﺖ دﺧﺘﺮ/ ﻧﺎﻣﺰد ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ دﯾﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻗﺮار ﻣﯿﺎد! او ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽ ﮔﻪ ﮐﻪ آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺳﺮ ﻗﺮار ﺧﯿﻠﯽ ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﻪ. ﺧﺐ ﻣﮕﻪ ﯾﻪ آﻣﺎده ﺷﺪن ﭼﻘﺪر ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﻪ؟

آزمایشگاه عشق بنیتا/ قسمت دوم: تفاوت های زن و مرد -آکارابطه

عشق ممنوع

۸۰ درصد از آقایان، بین ۱۰ تا ۳۰ دقیقه برای آماده شدن وقت می ذارن و در مقابل خانم ها ۷۳ درصد، تقریبا دوبرابر آقایان، یعنی ۳۰ دقیقه تا یک ساعت وقت صرف آماده شدن می کنند. یه نکته ی جالب این است که در بین آقایان ۲ درصد اعلام کردند که حدود ۲ ساعت وقت برای آماده شدن قبل از قرار صرف می کنند. آخه چرا..؟ آن هایی که این گزینه رو انتخاب کردید لطفا به ما بفرمایید که واقعا چرا؟! 

سوالات بعدی درباره ی یک موضوع جنجال برانگیز بود. در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ دو ﺗﺎ ﺳﻮال ﺟﺎﻟﺐ ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﻮاب ﻫﺎی ﺟﺎﻟﺒﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.

عشق

ازدواج

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ «ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺘﺄﻫﻞ ﺷﺪم» و «ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﭘﯿﺶ اوﻣﺪه ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﺸﻢ» ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻠﻪ دادن اﮐﺜﺮا آﻗﺎﯾﻮن ﺑﻮدﻧﺪ. آﻗﺎﯾﺎن ﺣﻮاﺳﺘﻮن ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ اﯾﻨﻄﻮری ﭘﯿﺶ ﺑﺮﯾﺪ، ﺑﻪ دردﺳﺮ ﻣﯽ اﻓﺘﯿﺪ...

و اما این سوال هم جالب است ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر وارد راﺑﻄﻪ ﻣﯽ ﺷﯿﻢ؟ 

آزمایشگاه عشق بنیتا/ قسمت دوم: تفاوت های زن و مرد -آکارابطه

 

عشق ممنوع

 

و در آﺧﺮ آﯾﺎ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ازدواج ﺧﺘﻢ ﻣ ﯽﺷﻮد؟ ﻣﺎ ﭼﺮا ازدواج ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﺟﻮاب ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ و آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد.

 

عشق
ازدواج

آزمایشگاه عشق بنیتا/ قسمت دوم: تفاوت های زن و مرد -آکارابطه

پاسخ ها در بین خانم ها و آقایان متفاوت بود. ۵۲ درصد از خانم ها در رتبه اول امنیت، دوم تنهایی و سوم نظر اطرافیان را انتخاب کردند. ۴۶ درصد مردها تنهایی، دوم امنیت و سوم مقابله با پیری را انتخاب کردند. خانم ها به این علت که به امنیت از لحاظ مالی، موقعیتی و احساسی احتیاج دارند، تصمیم به ازدواج می گیرند. در مقابل آقایان بیشتر برای تنها نبودن و پر کردن خلأ احساسی خود ازدواج می کنند. حدود ۱۵ درصد از آقایان به علت «مقابله با پیری» ازدواج می کنند که به نظر میاد به علت حس نیاز به تشکیل خانواده هست.

در ﺣﯿﻦ راﺑﻄﻪ، ﺣﺘﻤﺎ ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺎد ﮐﻪ ﺣﺴﺎدت رو اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯿﺪ. ﺣﺴﺎدت ﺣﺴﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم آﻗﺎﯾﺎن و ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ وﻗﺘﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ دﭼﺎرش ﻣﯽﺷﻨﺪ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﭘﻨﺞ ﺗﺎ از ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮد و زن اﺣﺴﺎس ﺣﺴﺎدت ﮐﺮدﻧﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﻢ.

عشق ممنوع
عشق

مرد و زن هر دو حدود ۳۱ درصد، «زمانی که مخاطب در کنار جنس مخالف است.» را در رتبه اول و ۳۷ درصد «مواقعی که دوست مخاطب بیشتر من از او با اطلاع است.» را در رتبه دوم به عنوان بیشترین مواقعی که احساس حسادت می کنند انتخاب کردند. ما در هنگام عاشقی، به اندازه ی عشقی که داریم از مخاطب انتظار داریم که فقط به ما اهمیت بده. ای کسانی که الان در حال عشق و عاشقی هستید! فقط به کسی که در کنارش هستید بیشتر اهمیت بدید.

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه عشق ﺑﻨﯿﺘﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪی، ﻣﻮرد «ﺟﺪاﯾﯽ» ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺠﺎم داده ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺘﺎ ﻣﯽ آﯾﺪ.

اگر دوست داشته باشید می توانید «آزمایشگاه عشق بنیتا/ قسمت اول: رابطه دوستانه یا عاشقانه؟» را نیز بخوانید.

  مقالات مرتبط
 • ازدواج
  ۱۴ گام برای دوباره مشتعل کردن شعله ی خاموش عشق در رابطه
 • آزمایشگاه عشق بنیتا/ قسمت دوم: تفاوت های زن و مرد -آکارابطه
  وقتی حسادت عشقی رشک انگیز را به نفرتی عمیق تبدیل می کند!
 • عشق ممنوع
  انتخاب شامپو؛ سخت یا آسان؟
 • عشق
  شما برای رفع بوی عرق در تابستان چه می کنید؟

.

منبع :