بخش خانواده ایرانی تبیان برای همه شما آرزوی زندگی شاد  همراه با موفقیت را دارد و بر این اساس در صدد است تا به هر وسیله ای زمینه های این موفقیت را برای شما فراهم کند. ما در فرصت های مختلف توصیه های کوتاه اما مفید را به آقایان و خانم ها در جهت پر ثمرتر کردن روابط زناشویی ارائه داده ایم. گاه روی سخنمان با آقایان است" با شماییم آقای محترم! و شوهرانی که قابل ستایش اند"  و گاه با خانم ها " فرشته ی رحمت،برای همسرت باش و زنان مورد غضب خداوند!؟ ". در این مقاله هم سعی کردیم با نکاتی مختصر و مفید راهکارهایی را در این جهت یادآور شویم.

تو گل و نمود خانه خود هستی پس کوشش کن تا احساس خوشبویی این گل را به مجرد داخل شدن شوهرت  به خانه بدهی.

حالات راحتی و آرامی شوهرت را جستجو کن،شاید که این جستجو با سخن گفتن باشد و یا به انجام حرکتی، و بسوی شوهرت به صورت یک دوست همکار بشتاب. 

معنای "قوام" «مسلط بودن مرد بر زن که در قرآن ذکر شده است» را به مفهوم شرعی و اصیل آن و آنچه طبیعت زنانه تو به آن احتیاج دارد درک نما، هرگز گمان نکنی که این «قوام» گویا ظلم بوده ویا رأی زن را بی اهمیت ثابت میسازد.

 صدایت را هرگز خصوصا در حضور شوهرت بلند نکن.

سعی و تلاش نما تا هر دوی شما گاهگاهی در نماز و تهجد با هم بر خیزید زیرا این نماز شما را نور، سعادت، محبت، دوستی و آرامش .

در وقت غضب شوهرت آرامش کامل را اختیار کن، و هرگز قبل از آنکه رضایت وی را بدست نیاورده ای نخواب.

در وقت پوشیدن لباس و بر آمدن بسوی کار و یا وظیفه اش در مقابل شوهرت ایستاده باش و تا دم در او را بدرقه نما.

هیچگاه منتظر کلمه «تأسف» و«معذرت خواهی» از وی نباش، بلکه وی را مجبور به چنین کاری هم نکن مگر آنکه خودش از آنچه حقیقتاً قابل معذرت خواستن است معذرت بخواهد و یا اظهار تأسف نماید.

به شکل و لباس شوهرت اهتمام زیاد داشته باش اگر چه خود وی به آن اهتمام نداشته باشد، زیرا وی دوست دارد تا دوستانش از مظهر (شکل) و لباس وی توصیف کنند.

 منتظر جواب معامله نیکت با وی مباش، زیرا بسیاری از شوهران مشغول مشکلات زندگی شده و به این سبب نمی توانند احساسات خود را بیان کنند.

در صورتیکه شوهرت در مشکلی مبتلا باشد همراه وی خود را همدرد و همگام نشان بده.

از شوهرت با لبخندی همراه با محبت واحساس رغبت به وی وقت هنگام ورود او به خانه استقبال نما.

کوشش کن تا در هر چیز، در شکل و قیافه، در سخن گفتن و در استقبالت از وی نو آوری نشان دهی.

هرگز وقتیکه شوهرت از تو چیزی میخواهد تردید وتنبلی نکن، بلکه آن چیز را با چابکی و رضایت به وی تقدیم نما.

در سامان آلات خانه تجدید نظر نما خصوصاً قبل از آنکه وی بخانه بر میگردد و شوهرت را بفهمان که این همه را فقط بخاطر خوشی وی انجام میدهی.

 به اداره کردن خانه، تنظیم وقت و ترتیب ضروریات و اولویت ها حرص داشته باش و زمان شناس باش.

بعضی مهارت های زنانه را بطور خیلی خوب یاد بگیر، زیرا تو به آنها در خانه خود ضرورت داری و چنین کاری تو را به زن بودنت یاداوری می کند. هر آنچه را از خوراک و پوشاک، و سایر لوازم خانه که شوهرت میاورد با تشکر و توصیف استقبال نما.

 در پاکی، نظافت و ترتیب خانه با پیشانی باز و چهره خندان سعی وتلاش کن اگرچه شوهرت از تو چنین نخواهد.

 آب و هوای خانه را خصوصاً قبل از برگشت شوهرت بخانه مطابق میل وخواهش وی سازگار بساز و به شوهرت فرصت آن را مده که احساس کند که تو در امور خانه سستی وتنبلی می نمایی و یا در کار خانه شوق و رغبت نداری.

این احساس را به شوهرت بده که تو همیشه در امور مهمی که به تو  و فرزندانت ارتباط دارد به مشورت با وی اهمیت می دهی و متکبر وخودخواه مباش.

در وقت بازگشت شوهر از کار و یا سفر، و یا بر خاستن از خواب و بر سر میز غذا در نزد وی از فرزندانت شکایت نکن زیرا شکایت درین لحظه ها اثرات منفی خواهد گذارد.

 به فرزندان خود با توجه به سنشان بیاموز چگونه از پدرشان در وقت بازگشت از کار و یا سفر استقبال نمایند.

شوهرت را هیچگاه بعد از بازگشت از سفر و غیاب طولانی از خانه با شکایت ها و دردها اگر چه خیلی مشکل هم باشد استقبال نکن.

 کوشش کن میان پدر و فرزندان همیشه روابط و علاقه نیک ایجاد کنی.

او را به عبادت تشویق کن چون تربیت فرزندان صالح در گرو آموزش هایی است که از پدر دریافت می کنند

والدین شوهرت را احترام و تقدیر کن، و هیچگاه در معامله با والدین خود و والدین شوهرت فرق ایجاد مکن زیرا آنها با قیمت ترین (گرانبهاترین) هدیه که عبارت از شوهرت است برایت تقدیم کرده اند.

در صورت تأخیر و دوری شوهرت از خانه با وی عتاب نکن بلکه وی را به روش بهتر به اینکه در انتظارش بودی متوجه کن و از زحمات وی اظهار فخر کن.

 کوشش نما علت دوری و تأخیر  شوهرت را از خانه دریابی و برای علاج آن به طریقه صحیح فعالیت کن.

به شوهرت را این احساس را بده که تو به وی شخصاً خیلی توجه داری .

هیچگاه شوهرت را با دیگران مقایسه نکن، بلکه صفات نیکویی را که در وی وجود دارد همیشه به یاد داشته باش.

به غیرت شوهرت توجه داشته باش و هرگز عملی انجام نده که سبب خشم وغضب او را فراهم نمایی.

خانم محترم تبیانی که به تازگی ازدواج کرده و  به زندگی جدید قدم گذاشته ای این نصیحتها را فراموش نکن تا همیشه به یاری خداوند خوشبخت و سربلند باشی.

اما خانم هایی که مدتها از عروسی آنها گذشته نیز می توانند از همین امروز بله! امروز! قدم به زندگی جدیدی بگذارند.

اعجاز علمی با تغییر و اضافات

تنظیم: کهتری

مقالات مرتبط

تو شمع و من پروانه

سایبانش همه عشق

بازسازی یک همسرایده آل

در ازدواج ، واقع بین باش

از عشقتان زندان نسازید

حد و مرز گذشت تا کجاست؟

مهر من نثار تو

نیمه پر آن را ببینید

منبع : tebyan.net