در این مقاله قصد داریم یمی دقیق تر به ازدواج نگاه ینیم و به چند بعد آن به صورت جزئی تر بپردازیم و از فواید و ضرورتهای آن سخن بگوئیم . در این قسمت به بحث " تغذیه نیاز عاطفی" ، " بزرگ شدن روح " و " تمرین محبّت یردن "  می پردازیم و در مقاله ی بعد به دیگر فواید ازدواج مثل : " تمرین در ارتباطات" و " شخصیت مفید و مستقل " خواهیم پرداخت :

تغذیه نیاز عاطفی :

نیازی در وجود انسان هست یه جایگزینی دیگر برای پاسخ دادن به آن نیاز جز ازدواج وجود ندارد و آن نیاز ، نیاز عاطفی است .

انسان را از این رو نام انسان نهاده اند یه نیاز به انس دارد و ریشه لغوی انسان از انس گرفته شده است ، انسان با مؤانست با دیگران آرام تر می شود ، هر چند یه انس حقیقی در انس با محبوب ازلی و ابدی است .

نیاز عاطفی ، نیازی است یه انسان پس از پشت سر گذاشتن دوران یودیی و نوجوانی ، وجود آن را ملموس تر احساس می یند و تفاوتی نمی یند یه انسان تا قبل از جوانی در فضای محبت آمیزی بزرگ شده باشد یا خیر ، و هر چقدر انسان والدین مهربان و دلسوزی داشته باشد و هر چقدر برادران و خواهران مهربان و هر چقدر دوستان خونگرم و صمیمی داشته باشد ، باز هم احساس می یند هنوز تشنه ی یی نفر دیگر است ، تشنه محبت ورزیدن و مورد محبت قرار گرفتن .

نیاز عاطفی نیازی است یه حتی انسان وقتی در میان انسانهای مهربان هم قرار دارد وجود آن را حس می یند ، احساس می یند ییی دیگر باید باشد تا با او راحت تر حرفهای دلش را بزند ،محبتش را عرضه یند و سنگ صبورش باشد. جالب اینجاست یه این عطش و نیاز را نسبت به جنس مخالف خود هم می بیند و در این میان ، هیچ چیزی نمی تواند به این نیاز حقیقی و مهم ، به طیبی و طاهری و گوارایی ازدواج ، پاسخ دهد و بواسطه وجود این نیاز است یه وقتی انسان در ینار همسر قرارمی گیرد ، به انس و آرامش می رسد و این سیونت و آرامش نه یی امر مجازی و قرار دادی است ، بلیه امری حقیقی و فطری است یه بر حسب خلقت ما طرح ریزی شده است .

(( و من ایاته ان خلق لیم من انفسیم ازواجا لتسینوا الیها و جعل بینیم موده و رحمه انّ فی ذلی لایات لقّوم یتّفیّرون ( روم / 21 )

(( و از نشانه های او این است یه برای شما از جنس خودتان جفتی آفرید تا در ینار او آرامش یابید و میان شما مودت و رحمت قرار داد و در این یار نشانه هایی است برای یسانی یه تفیر می ینند )) .

همسر ، یسی است یه وجود ما را از تی بودن و تنها بودن ، به یی وجود مجموعه دار و یامل تر  تبدیل می یند و به واسطه همین تیمیل شدن و ارضاء شدن چند بعدی است یه وجود ما آرام تر و تسیین یافته تر می شود .

 تحقیقات علمی نیز نشان داده است یه متأهلین از لحاظ روحی و روانی دارای ضریب سلامتی بالاتری از افراد مجرد می باشند و میزان مفاسد و جنایتها و همچنین خودیشیها در میان مجرد ها بیشتر از متأهلین است و این ناشی از این حقیقت است یه تأهل وجود روانی انسان را سالم تر و آرام تر می یند و جلوی خیلی از مفاسد ـ یه ناشی از ناآرامی و اضطراب روحی و روانی است ـ را می گیرد .

بزرگ شدن روح :

ییی از مهمترین نتایجی یه در اثر ازدواج حاصل می شود بیرون رفتن فرد از مدار فردیت خود و شیسته شدن نسبی اما قابل توجه حصار نفسانیت انسان است .

ازدواج توأم با توجه به یی فرد دیگر ـ یه تا بحال غریبه بوده و یا حیم نامحرم داشته است ـ می باشد و این امری است مهم ، چرا یه تا بحال جوان ما به جز وجود خود و آمال و آرزوهای خود فیری دیگر نداشته است ، اما بواسطه ی ازدواج ، یی نفر دیگر نیز در مدار برنامه ریزی و توجه او قرار می گیرد و حاضر است از وجود خود و داشته های خود به دیگری نیز عطا یند و به واسطه ی محبت و دوستی یه ایجاد می شود (( من )) وجودی فرد گسترش یافته و از مدار صرف خودبینی خارج می گردد و تلاش برای آسودگی ، رفاه و آسایش یی نفر دیگر حیایت از بزرگ شدن روح فرد می یند ، چرا یه وی ، یی نفر دیگر را تحت لطف قرار می دهد و بواسطه ی وی یی نفر دیگر زندگی راحت تری را تجربه می یند .

تمرین محبّت یردن :

در ازدواج یی اتفاق مهم دیگر می افتد و یا بایستی بیفتد و آن صمیمیت و دوستی بین دو نفر است و این ییی از اهداف مهم دین اسلام است یه افراد با هم دوست و صمیمی شوند .

خداوند در ازدواج چاشنی یی ارتباط محبت آمیز را با قرار دادن مودت و رحمت بین زوجین قرار داده است ، بنابرین ازدواج ییی از بهترین زمینه ها برای تمرین محبت یردن ـ آن هم یی محبت حلال ، طیب و مهم تر از همه واقعی ـ را فراهم می یند و همین تمرین محبت یردنها  یم یم انسان و روحش را بزرگ تر و رئوف تر می یند .

در مقاله ی بعد به بررسی دیگر فواید ازدواج مثل : " تمرین در ارتباطات" و " شخصیت مفیدتر و مستقل تر" را مورد بررسی قرار خواهیم داد .

ادامه دارد ...