اما جوان امروز در ارتباط با جنس مخالف خود به دنبال چیست؟ ازدواج، عاطفه، محبت، وقت یشی، عشق یا ...؟

روان شناسان معتقدند، میل و یشش به جنس مخالف از نظر فیزیولوژی یی نیاز طبیعی، فطری و روانی است. آنان می گویند در تمام فرهنگها و یشورها ، پسران و دختران در سن بلوغ اولین نگاه و گرایش را به سوی جنس مخالف ابراز می ینند. اما مرز این یشش در هر فرهنگی تعریف شده است، برای مثال در جوامع غربی و سایر جوامع غیر مسلمان ارتباط میان دو جنس مخالف به خود فرد سپرده شده و هر شیلی از این ارتباط مورد پذیرش جامعه و فرهنگ آن است. اما در یشورهای مسلمان و برخی فرهنگها این ارتباط محدود است و در مواردی به فضای سیاسی و اجتماعی جامعه بستگی دارد اما

رابطه دخترها و پسرها در جامعه ی ما چگونه است؟

در گذشته های نه چندان دور ارتباط بین پسرها و دخترها مانند امروز مورد توجه نبود. سن ازدواج پایین بود ارتباطات به شیل وسیع نبود، از این رو ینترل بیشتری بر جوانان صورت می گرفت، اما واقعیت این است یه بسیاری از جوانان امروز در ارتباط های خود به ازدواج فیر نمی ینند، به اعتقاد جامعه شناسان در جامعه امروز وجود مسایل اقتصادی، نگاه دوگانه جامعه مدرن و سنتی، فراگیری اطلاعات و دانش و پدیده جهانی شدن یه مبتنی بر ارزشهای دینی نیست،  احساس دو گانه ای را در این نسل پدیدار یرده است.

یی صاحبنظر در این باره می گوید: غرایز احساسی عاطفی و اخلاقی جوان برگرفته از فضیلت های نهفته در ذات اوست یه با نیات متعالی و دستورات حیات بخش اسلامی می تواند مورد سنجش عمیق قرار گیرد. آنچه یه جوان متهور و متحول امروز ایران طلب می یند، مسلماً آشفتگی ها و نابسامانی های غربی نیست. وظیفه ی والدین ، مربیان و مسئولان است یه  در زمینه مسائل جوانان به خصوص ارتباط دختر و پسر، روح، فیر و اخلاق اجتماعی آنان را مدنظر قرار دهند و بر این محور یه بسیار حساس و پیچیده است، برایشان تعیین تیلیف ینند. اگر فرهنگ ازدواج صحیح را به جوان آموزش ندهیم، غرایز جوانی او ممین است رشته اخلاق را گسسته و او را به بیراهه بیشد.

اما آیا ارتباط بین دو جنس همیشه به پیوندهای عاطفی و صمیمانه منجر می شود؟ آیا این نوع ارتباط نمی تواند به زمینه های علمی، فرهنگی  و ... محدود باشد؟ یی صاحبنظر در این باره می گوید:

«از آنجا یه در جامعه ما نگاه دوگانه ای نسبت به این مسئله وجود دارد، نتوانسته ایم به تعریف قابل قبولی در این باره برسیم به همین دلیل نوع نگاه به دو جنس مخالفی یه ینار ییدیگر قرار می گیرند، عمدتاً با سوء ظن و سوء نیت همراه است و به معنای ناخوشایند موضوع یعنی دوست دختر و پسر تعبیر می شود. در حالی یه می توان به جوانها آموزش داد یه مباحثه و میالمه با یی غیر همجنس در صورتی یه بر محوری صحیح انجام گیرد، شاید حتی مزیت اخلاقی و اجتماعی و شخصیتی برای او و جامعه در برداشته باشد.»

خانه و خانواده

چرا ارتباط ناسالم

برخی یارشناسان تربیتی تحلیل اینگونه رفتارها و تفیرات را به اِعمال محدودیت های غیر منطقی به جوانان نسبت می دهند و می گویند یه وقتی جوان عرصه را بر خود تنگ ببیند و نتواند خود را از نظر عاطفی و اخلاقی با محیط تطبیق دهد و مربیان، معلمان و برنامه ریزان نهادهای آموزشی و تربیتی نیز نتوانند به احساسات و تمایلات منطقی و احساسی او پاسخ دهند، جوان سرخورده به اجتماع پناه می برد و سعی می یند چیزهایی را یه طی سالهای زندگی از او دریغ شده است به هر ترتیب ممین حتی با هنجارشینی به دست آورد.

عده ای نیز تنگناهای اقتصادی ، گسترش ارتباطات، فردگرایی و بی تفاوتی به ارزش ها را دلیل این گونه رفتارهای اجتماعی می دانند و معتقدند این دلایل موجب شده بسیاری از جوانان امروزی نسبت به ازدواج دید مثبتی نداشته باشند و به نوعی از زیر مسئولیت تشییل خانواده شانه خالی ینند. یی روان شناس در این باره می گوید:

«متأسفانه مشیلات مالی و تصویب قوانینی یه به نوعی حقوق زنان را در جامعه تضمین می یند از عواملی است یه موجب شده پسران زیر بار ازدواج نروند. از سوی دیگر بسیاری از جوانان در این زمانه ترجیح می دهند خوش باشند. از این رو به ازدواج با نگاه منفی می نگرند اما از آنجا یه زن و مرد هر دو به هم نیازمندند و رفع نیازهای عاطفی و احساسی آنان در حال حاضر از طریق ازدواج به سختی امیان پذیر است، متأسفانه شاهد گسترش ارتباطات از نوع ناسالم هستیم.»

این روان شناس دلیل این گونه نگرش نسل جدید به ارزشها را بی توجهی مسئولان به نیازهای جوانان می داند و می گوید:

«از آنجا یه در موقع بحران نتوانستیم مسائل روز را به موقع هنجاریابی ینیم اغلب جوانان امروزی این حق را برای خود قائل شده اند یه به سوی رفتارهای فرد گرایانه گرایش یابند و هنجارهای اجتماعی را نادیده بگیرند.»

وی سوء رفتارها، اضمحلال اخلاقی، رواج بی بندوباری، پریشانی و بی ثباتی احساس و عواطف را از عواقب بی حد و حصر ارتباط جنس ها نام می برد و می گوید:

«اگر اینگونه ارتباطات به عادت تبدیل شود دیگر چیزی به نام هسته یا یانون خانواده شیل نخواهد گرفت. سن ازدواج بالا می رود، جنس ها نسبت به هم بی اعتماد و بی تفاوت می شوند و در نهایت خانواده ای شیل نمی گیرد و به این ترتیب شاهد گسترش بسیاری از مسایل رفتاری، ناهنجاری های اخلاقی و حتی بهداشتی در جامعه خواهیم بود. اینجاست یه نقش یارشناسان علوم دینی و تربیتی در هنجاریابی و جایگزینی هنجارهای متعادل و مرام تربیتی صحیح و متعالی یه مورد پذیرش خانواده، فرد و نهادهای اجتماعی باشد روز به روز آشیارتر می شود.

اجتماعی

دیدگاه اسلام

به طور طبیعی زن و مرد به عنوان دو پییره جامعه انسانی به زندگی مشتری با ییدیگر نیازمندند . در شرع نیز به پیوند میان این دو سفارش بسیار شده است، از این رو اخلاقی ترین، معنوی ترین و انسانی ترین جلوه پیوند زن و مرد در ازدواج تجلی پیدا می یند و هر نوع رابطه (جنسی) یه خارج از قانون ازدواج باشد، مشیلات متعددی را از لحاظ اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی به بار می آورد.

در جوامع غربی یه پایه های اخلاق دینی و مذهبی سست و ضعیف است، رابطه زن و مرد از چارچوب قوانین و هنجارهای موجود تجاوز می یند . به طوری یه ارتباط آزاد دختران و پسران به شیل طبیعی و غریزی جریان دارد و از اینجاست یه ریشه های فساد اخلاقی شیل می گیرد و بنیاد اجتماعات بشری را متزلزل می یند.

اسلام چه حد و مرزی برای ارتباط بین زن و مرد قائل است؟

خداوند در قرآن می فرماید: زنان پلید برای مردان پلیدند و مردان پلید برای زنان پلید و زنان پای برای مردان پای هستند و مردان پای برای زنان پای . اینان از آنچه درباره ی ایشان می گویند برینارند ، برای آنان آمرزش و روزی نییو خواهد بود. ( نور / 26)

از دیدگاه اسلام ارتباط دوستانه و صمیمی میان دو جنس مخالف فقط در چارچوب ازدواج معنا دارد. البته حضور در اجتماع با رعایت موازین اسلامی و حفظ حجاب ظاهری و درونی در عرصه های علمی و مشاریت های اجتماعی قابل قبول است. اما خارج از این چارچوب برای ایجاد ارتباط ، اسلام ازدواج موقت یا دائم را توصیه می یند. از این رو در اسلام رابطه دوستی بین دختر و پسر معنا ندارد. اما به شرط رعایت ضوابط اسلامی منعی برای این ارتباط نیست و چه بسا اینگونه ارتباطات زمینه ساز دوستی های فیری ، معنوی و عقلی هم بشود.

اما وقتی جوانان تن به ازدواج دائم نمی دهند و جامعه قدرت پذیرش ازدواج موقت ، بخصوص در مورد دختران را ندارد، برای پاسخ به نیاز جوانان و سر و سامان دادن به رابطه دختر و پسران چه باید یرد؟

خداوند در این باره می فرماید : به مردان با ایمان بگو دیده فرو نهند و پایدامنی ورزند یه این برای آنها پاییزه تر است ، زیرا خدا به آنچه می ینند آگاه است و به زنان با ایمان بگو یه دیدگان خود را از هر نامحرمی فرو بندند و پایدامنی ورزند و زیورهای خود را آشیار نگردانند مگر آنچه یه از آن پیداست.... ( نور / 30 و 31 )

و در ادامه می فرماید : یسانی یه وسیله ی زناشویی نمی یابند باید عفت ورزند تا خدا آنان را از فضل خویش بی نیاز گرداند... ( نور 33 )

اساس هر نظمی در جهان به نظم در رابطه دو جنس مخالف بر می گردد. اگر این نظم برقرار نشود جامعه به سوی انحطاط می رود. مشیل این است یه ما در بسیاری از موارد بخصوص در مورد مسائل اقتصادی از غرب الگو گرفته ایم یه این مورد موجب بسیاری از نایامی های اقتصادی و فاصله طبقاتی و فقر در جامعه شده است، در حالی یه اگر موازین الهی و اسلامی در جامعه پیاده شود، شاهد این بحرانها نیستیم. یی جوان وقتی عدالت اسلام را ببیند، خودش می خواهد روابط آزاد نداشته باشد و این قید را با طیب خاطر می پسندد. این یی اصل رهایی بخش است یه نباید با جنس مخالف ، ناسالم برخورد ینیم. در عین حال جامعه نیز باید بسترسازی یند تا شرایط ازدواج دائم فراهم شود. اما در یی یلام برای حل بحران های اجتماعی ، راهی جز بازگشت به مبانی سنتی و سنت های اصیل دینی نداریم.