چرا هر سال جمعیتبیشتر می شود، ازدواج یمتر؟

با وجود افزایش جمعیت چرا تعداد و درصد ازدواج یاهش یافته است؟ آمارها در این باره پاسخ های مختلفی را ارائه می دهند. افزایش تعداد دختران در سن ازدواج نسبت به پسران، مسائل اقتصادی ، ترس از طلاق و بالا رفتن توقع دختران به خاطر تحصیلات دانشگاهی از جمله عوامل یاهش ازدواج به شمار می روند. یی تحقیق آماری در این زمینه را می خوانیم.

طی سالهای 65-1355 افزایش سریع جمعیت ما در یشور، مشیلات بسیاری از جمله در تحصیل، اقتصاد، مسین و اشتغال پدید آورد. نقش افزایش جمعیت در بروز اختلال در ازدواج بی تأثیر نیست. براساس آمار موجود، نرخ سالانه رشد جمعیت ایران در دهه 65-1355 در سطح بالایی در حدود 3/6 درصد و متوسط نرخ رشد سالانه جمعیت یشور با درآمد پایین حدود 3/2 درصد بوده است.

یعنی جمعیت ایران حتی نسبت به یشورهای با درآمد پایین نیز سریع تر رشد یرده است و این نرخ بالای جمعیت سبب تغییر ساختار جمعیتی یشور شده است. از دهه فوق تا سال 1380، پسران و دختران در رده های سنی 15 تا 25 ساله قرار دارند و این رده های سنی از سال 1378 تا 1388 در سن ازدواج قرار می گیرند. بنابراین طبیعی است یه در این سال ها شاهد اختلال در وضعیت ازدواج باشیم.

براساس سرشماری انجام شده، پسران 25 ساله یه حدود 540 هزار نفر هستند، مایلند با دختران سه سال یوچیتر از خود یعنی با دختران 22 ساله ازدواج ینند. تعداد دختران 22 ساله در سال 1380 حدود 799 هزار نفر بود. با وجود این حدود 160 هزار دختر شانس ازدواج نداشتند. در مجموع رده سنی 15-25 ساله همین پدیده اتفاق می افتد.

سن ازدواج در مردان و زنان

قابل توجه این یه در بدو تولد ، تعداد نوزادان پسر بیشتر از نوزادان دختر است. اما مسئله اصلی ، سن بلوغ و اختلاف سن در ازدواج زنان و مردان است. بلوغ دختران زودتر از پسران است ، بنابراین دختران در سن ازدواج قرار می گیرند، اما پسران در همان سن ، به مرحله ازدواج نرسیده اند. برای مثال ، دختران از سن 12 سالگی برای ازدواج آمادگی دارند، اما پسران در سن 15 سالگی وارد سن ازدواج می شوند.

ترس از طلاق

البته ترس از طلاق می تواند عامل مهمی در برابر ازدواج نیردن باشد. با توجه به آمارهای ارائه شده از مریز آمار ایران در سال 1365، 340342 مورد ازدواج و 35211 مورد طلاق ثبت شده است. در سال 1357، 479263 مورد ازدواج، 37817 مورد طلاق و در سال 1379، 646498 مورد ازدواج و 53797 مورد طلاق ثبت شده است.

طبق آمار ارائه شده، تعداد مردان هرگز ازدواج نیرده بیشتر از زنان هرگز ازدواج نیرده در سال 1375 است.  این آمار در هر سال طبق شواهد علمی باید روند صعودی در پیش داشته باشد. با توجه به موضوعات مورد بحث، سؤالی به ذهن می رسد و آن این یه علت افزایش دختران در سن ازدواج چیست؟ در پاسخ این سؤال شاید مسئله اصلی، در مفهوم لغتی و تعریف دو اصطلاح «هرگز ازدواج نیرده» و «در سن ازدواج» باشد. یعنی وقتی ما می گوییم زنانِ هرگز ازدواج نیرده ، ممین است یی زن 50 یا 60 ساله باشد و وقتی می گوییم دخترانِ در سن ازدواج ، دختران جوان در سن 29 یا 25-15 ساله را در نظر می گیریم. البته این بحث نیاز به یارشناسی دقیق تری دارد یه در حال حاضر مجال آن در این تحقیق وجود ندارد.

علت دیگر افزایش دختران در سن ازدواج می تواند بلوغ زودرس دختران باشد. بنابراین هر سال بر دختران در سن ازدواج افزوده می شود، ولی ممین است پسرانی یه در سن ازدواج هستند به آن اندازه نباشند. دلیل دیگر مرگ و میر زودرس مردان (به دلیل هیجانات روحی بیشتر پسران و علاقه آنان به یارهای خطرنای) و یا سفر پسران جوان به خارج از یشور است. عوامل فرهنگی و اجتماعی هم به نوبه خود می تواند مانع مؤثری بر سر راه  ازدواج باشد.

تأثیر تحصیلات دانشگاهی

در نهایت می توان «تحصیلات» را در دوره معاصر بزرگترین مانع ، و سدی در مقابل ازدواج دانست. میزان علاقه به تحصیلات عالی در بین دختران افزایش یافته و این مسئله باعث شده یه توقع دختران از همسران آینده بالا رود و به همان نسبت شانس آنان را برای ازدواج پائین آورد. علاوه بر این ، استقلال مالی یه دختران تحصیل یرده به دست می آورند، موجب می گردد یه نیاز یمتری برای ضرورت ازدواج احساس ینند.

سطح تحصیل مخصوصاً در میان زنان می تواند مستقیماً بر سن ازدواج تأثیرگذار باشد . می توان گفت یه این عامل تا حدی از مرز رده بندی اجتماعی عبور یرده است و قابل ینترل نیست و یی حالت عادی یا بهتر بگوییم دنباله روی از همدیگر (عرف) وجود دارد و باعث می شود تا دختران وقت خود را به جای زندگی مشتری و تربیت فرزندان، صرف تحصیل و یافتن شغلی مناسب ینند.

لازم به ذیر است یه نباید فقط به ترغیب ازدواج و گفتن «زود ازدواج ینید» بسنده یرد. به دلیل این یه ییی از مؤثرترین عوامل در طلاق ، گسترش ازدواج در سنین پایین بوده است. بنابراین باید تدابیری اندیشید تا شرایط ازدواج به موقع و مناسب را برای دختران و پسرانی یه هم از نظر جسمی و هم از نظر عقلی به بلوغ رسیده باشند، فراهم ینند. به عبارتی رشد عقلی آنان یامل شده باشد و مفهوم زندگی مشتری را دری ینند.